Pages

Saturday, July 14, 2018

A Railroad Through the Oven, راه آهنی از دل تنور; Poem in Persian by Payman Akhlaghi (2017)

راه آهنی از دل تنور
 شعری از پیمان اخلاقی
(نسخۀ نخست)

(*) First published on June the 27th, 2017 at facebook.com/PAComposer under راه آهنی از دل تنور.

 آشویتس
تنها یک بار برای یک میلیون و سیصد هزار تن
رخ نداد.
آشویتس یک میلیون و سیصد هزار بار
برای یک میلیون و سیصد هزار تن
رخ داد،
برای تک تک آنها
که توازی خط آهن زندگیشان
از زنگار خارزار فلزی،
از حنجرۀ سگهای آدم نما
و از گداز تونل آتش گذشت.

آشویتس
تنها یک بار برای یک میلیون وسیصد هزار تن
رخ نداد.

اگر هنوز در دشت شقایق
امتداد زندگی تو نیز ناخواسته
از گِل آلود روزانۀ هراس،
از خشکیده خارزار تعصّب،
از تیزدندان های ذات گرگ
و از هُرمِ تنورِ ذلّت می گذرد؛
اگر چنگال های خشم شرّ،
ورای بُهت سرد خاطره،
آن سوی حِرمان آرزو،
همه را می درد؛
اگر شبانه، آوارِ سقف
جز لایه ای از خاک بر بدن،
رنگین به دلمه های سرخ سکوت،
چیزی برایت نمی گذارد؛
اگر در دل بهشت، همچنان
راهت از جهنم می گذرد —
همان آشویتس تو است.

٢٧ ژوئن ٢٠١٧، لس آنجلس

© 2017، پیمان اخلاقی. همۀ حقوق برای نویسنده محفوظ است.

No comments: